GDPR

OZNÁMENIE A INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
 vypracované v súlade s čl. 13 a 14


NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 zo dňa 2.04.2016 00 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušujsmernic95/46/ES (Nariadenie” alebGDPR”)


účelom tohto dokumentu je poskytnúť zákazníkom ako dotknutým osobám, o ktorých Cestovná kancelária DAKA, s.r.o., sídlo: Veterná 43, 931 01 Šamorín, IČO: 47550783, zapísaná v Obchodnom registri OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 37330/T, spracúva osobné údaje, informácie v zmysle Nariadenia, najmä: 
a) kto spravuje osobné údaje zákazníkov;
b) údaje o poverenej osobe pre ochranu osobných údajov a kontakt na zodpovednú osobu, ktorá spracúva osobné údaje;
c) dôvod spracovania osobných údajov zákazníkov, ktoré spracúva Cestovná kancelária DAKA, s.r.o.;
d)    zoznam alebo okruh príjemcov a sprostredkovateľov, ktorým môžu byť zákazníkove osobné údaje poskytnuté;
e) doba spracovania osobných údajov;
f) informácie o rozsahu údajov, ktoré o zákazníkovi spracúva Cestovná kancelária DAKA, s.r.o.;
g) informácie o právach zákazníkov (pristup k osobným udajom, právo na opravu, na podanie žiadosti, právo na odpoveď) a spôsobe,akým ich môžete uplatniť;
h) informácia o spôsobe odvolania súhlasu so spracovaním zákazníkových osobných údajov;
 

 Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.


Stiahnúť dokument.

Nájdite si spolucestujúceho

Cestovná kancelária DAKA realizuje zájazdy do nasledovných krajín