GDPR

OZNÁMENIE A INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
 vypracované v súlade s čl. 13 a 14


NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 zo dňa 2.04.2016 00 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušujsmernic95/46/ES (Nariadenie” alebGDPR”)


účelom tohto dokumentu je poskytnúť zákazníkom ako dotknutým osobám, o ktorých Cestovná kancelária DAKA, s.r.o., sídlo: Veterná 43, 931 01 Šamorín, IČO: 47550783, zapísaná v Obchodnom registri OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 37330/T, spracúva osobné údaje, informácie v zmysle Nariadenia, najmä: 
a) kto spravuje osobné údaje zákazníkov;
b) údaje o poverenej osobe pre ochranu osobných údajov a kontakt na zodpovednú osobu, ktorá spracúva osobné údaje;
c) dôvod spracovania osobných údajov zákazníkov, ktoré spracúva Cestovná kancelária DAKA, s.r.o.;
d)    zoznam alebo okruh príjemcov a sprostredkovateľov, ktorým môžu byť zákazníkove osobné údaje poskytnuté;
e) doba spracovania osobných údajov;
f) informácie o rozsahu údajov, ktoré o zákazníkovi spracúva Cestovná kancelária DAKA, s.r.o.;
g) informácie o právach zákazníkov (pristup k osobným udajom, právo na opravu, na podanie žiadosti, právo na odpoveď) a spôsobe,akým ich môžete uplatniť;
h) informácia o spôsobe odvolania súhlasu so spracovaním zákazníkových osobných údajov;
 

 Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.


Stiahnúť dokument.

 

Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

  1. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy, vybavovanie uplatňovania zodpovednosti za vady predaných výrobkov – vyplývajúce z plnenia zmluvy.
  2. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.  b) Spracúvanie osobných údajov (e-mail, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
  3. Doba uchovávania osobných údajov – tri roky.
  4. Všetky spracúvané osobné údaje sú poskytnuté od Vás. 

Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií

Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

  1. Účely spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií.
  2. Právny základ spracúvania osobných údajov (meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail, adresa): článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým ste súhlas udelili.
  3. Doba uchovávania osobných údajov – tri roky.
  4. Všetky spracované osobné údaje sú poskytnuté od Vás.


Nájdite si spolucestujúceho

Cestovná kancelária DAKA realizuje zájazdy do nasledovných krajín