VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY CK DAKA 

Cestovná kancelária DAKA, s.r.o., so sídlom Veterná 43, 931 01 Šamorín, IČO 47550783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 37330/T zabezpečuje služby stravovacie, ubytovacie a dopravné, vrátane doplnkových služieb.

I. Základné ustanovenia 
Tieto obchodné podmienky objednávania a účasti na zájazdoch organizovaných cestovnou kanceláriou DAKA, spoločnosti Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. (ďalej len "Obchodné podmienky") platia pre všetky zájazdy organizované cestovnou kanceláriou CK DAKA, spoločnosti Cestovná kancelária DAKA, s.r.o., so sídlom Veterná 43, 931 01 Šamorín, IČO 47550783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 37330/T (ďalej len "CK DAKA") a ďalšie služby cestovného ruchu poskytované na základe individuálnej požiadavky objednávateľa a tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej ako „Zmluva“).

II. Vznik zmluvného vzťahu
1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
a) Obstarávateľ – (tiež ako „CK DAKA“),
b) Objednávateľ (tiež ako „Zákazník“), ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony. Klienti mladší ako 15 rokov, sa zájazdu môžu zúčastniť len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Klienti medzi 15 a 18 rokom musia mať súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou na zájazde.
2. Zmluvný vzťah medzi CK DAKA a Zákazníkom (jednotlivcami, prípadne kolektívmi, ako účastníkmi zájazdu), sa riadi zákonom č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v znení neskorších predpisov, ustanoveniami §741a a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších a ustanoveniami Obchodných podmienok a Poistnej zmluvy pričom všetky z nich vyplývajúce sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky. .
3. Obchodné podmienky sa stávajú pre Zákazníka záväznými uzatvorením Zmluvy o obstaraní zájazdu (Objednávky) a tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o obstaraní zájazdu medzi CK DAKA a Zákazníkom. 
4. Zmluvný vzťah medzi obstarávateľom a objednávateľom vzniká:
a) samotným objednaním zájazdu (osobne, telefonicky, emailom, alebo dokončením procesu objednávky na internetovej stránke www.ckdaka.sk, www.cestovnakancelariadaka.sk alebo www.daka.sk), čiže Zmluva o obstaraní zájazdu tak vzniká samotným objednaním zájazdu,
b) na základe písomnej Zmluvy o obstarávaní zájazdu, ktorú obstarávateľ pošle objednávateľovi zájazdu, ktorý ju vyplní a podpíše,
c) zaplatením zájazdu.
5. K uzatvoreniu Zmluvy o obstaraní zájazdu medzi CK DAKA a Zákazníkom, príp. medzi obchodným zástupcom CK DAKA a Zákazníkom, dochádza prijatím Zmluvy o obstaraní zájazdu (Objednávky) a jej potvrdením zo strany CK DAKA (Potvrdenie o prijatí objednávky), príp. jeho obchodným zástupcom. 
6. Zmluvy o obstaraní zájazdu (Objednávky) sa uzatvárajú priamo na stránkach www.ckdaka.sk alebo www.cestovnakancelariadaka.sk, a to objednaním vybraného zájazdu, následným vyplnením objednávkového formuláru a uvedením všetkých účastníkov zájazdu, vrátane dátumov narodenia účastníkov zájazdu. V prípade, že je na Objednávateľom (Zákazníkom) vybraný zájazd uvedená zľava, pre jej uplatnenie je potrebné uviesť kód príslušného zľavového kupónu (ďalej len „kupón").
7. Zmluvu o obstaraní zájazdu (Objednávku) je možné uzavrieť aj osobne, písomne alebo telefonicky. V prípadne písomnej, či telefonickej objednávky je potrebné, aby Objednávateľ (Zákazník) uviedol nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, presný názov zájazdu (podľa ponuky CK DAKA), termín zájazdu a číslo kupónu, ak je na Objednávateľom (Zákazníkom) vybraný zájazd uvedená zľava.
8. Po potvrdení Zmluvy o obstaraní zájazdu (Objednávky) je rezervácia záväzná. Ak do (5) päť pracovných dní nebude uhradená cena zájazdu, resp. záloha, z dôvodu prekážok na strane Objednávateľa (Zákazníka), CK DAKA môže rezerváciu zrušiť a požadovať úhradu storno poplatku v zmysle bodu VI a týchto VOP. Ak si Objednávateľ (Zákazník) objedná zájazd v termíne, kedy do uskutočnenia zájazdu bude zostávať menej ako (5) päť pracovných dní, je Objednávateľ (Zákazník) povinný uhradiť sumu za zájazd bezprostredne, max. do druhého dňa.

III. Ceny služieb
Ceny uvedené na internetovej stránke www.ckdaka.sk, www.cestovnakancelariadaka.sk alebo www.daka.sk sú platné v čase objednania zájazdu. CK DAKA si vyhradzuje právo zmeny cien, a to v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách cien PHM, trajektov a iných vstupov ovplyvňujúcich náklady na jednotlivé zájazdy ako sú napríklad náklady na prepravu, ubytovanie, a iné.
Dokladom o rezervácii zájazdu je faktúra, ktorá je pripojená ku každému potvrdeniu rezervácie, a ktorá slúži na úhradu sumy, resp. zálohy na zájazd.

IV. Platobné podmienky
1. Zákazník je povinný uhradiť cenu v termínoch určených v tomto článku. Ak tak neurobí vo vzťahu k čo i len jednej splátke ceny za zájazd, CK DAKA je oprávnená stornovať zájazd objednaný Zákazníkom. CK DAKA je v takomto prípade povinná do (3) troch pracovných dní od dňa, kedy využila právo storna zájazdu, odoslať Zákazníkovi písomné oznámenie o stornovaní zájazdu a vyčísliť prípadné storno poplatky, ktoré je Zákazník povinný uhradiť organizátorovi.
2. Zákazník je oprávnený uhradiť cenu za zájazd:
- bankovým prevodom v prospech účtu organizátora v banke – v takomto prípade sa za deň úhrady považuje deň pripísania peňazí na účet organizátora,
- vkladom na účet Organizátora v banke – v takomto prípade sa za deň úhrady považuje deň zloženia peňazí v banke,
- zľavovým kupónom – v takomto prípade sa za deň úhrady považuje deň kedy došlo k uzatvoreniu Zmluvy o obstaraní zájazdu (Objednávky).
3. Poplatky za zmeny na žiadosť Zákazníka a zmluvné pokuty za odstúpenie od zmluvy sú splatné ihneď.
4. Zákazník má nárok na poskytnutie služieb iba pri zaplatení ceny zájazdu v plnej výške.

V. Zmeny dohodnutých služieb a ich právne dôsledky, zrušenie účasti na zájazde
1. Zmeny a odchýlky jednotlivých služieb CK DAKA od dohodnutého obsahu Zmluvy o obstaraní zájazdu sú v nutných prípadoch prípustné.
2. Zákazník je uzrozumený s tým, že CK DAKA nevie ovplyvniť prípadné meškanie alebo zrušenie letu leteckým prepravcom a upozorňuje na možnosť ich vzniku z technických a prevádzkových dôvodov, z dôvodu nepriaznivého počasia, poprípade z dôvodu preplnenia vzdušných koridorov. Zákazník rovnako berie na vedomie, že pri plánovaní prípojov, dovolenky, obchodných termínov, a pod. bude brať do úvahy aj možnosť výrazného omeškania prepravných prostriedkov. Uvedené sa vzťahuje na všetky prepravné prostriedky (autá, autobusy, vlaky, lode, a iné). CK DAKA teda nenesie zodpovednosť za následky zmenených služieb alebo programu z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu, ďalej z dôvodu meškania dopravného prostriedku, spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany CK DAKA.
3. CK DAKA je oprávnená uskutočňovať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb počas zájazdu, pokiaľ nie je možné z mimoriadnych dôvodov zabezpečiť pôvodne dohodnutý program a poskytované služby, a to v súlade s bodom článok V. bod 4) (zabezpečenie náhradného programu a služieb v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb). V prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni a v podobnej oblasti sú všetky ďalšie nároky Zákazníka vylúčené.
4. CK DAKA si vyhradzuje právo na zmenu vecného aj časového programu z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo mimoriadnych okolností (neistá bezpečnostná situácia, dopravné problémy, nešťastia a ďalšie okolnosti, ktoré CK DAKA nemohla predvídať ani ovplyvniť). Pri poznávacích zájazdoch upozorňujeme na určité obmedzenia návštev historických, náboženských a iných pamätihodností v dňoch štátnych a náboženských sviatkov alebo osláv na mieste pobytu.
5. Objednávateľ (Zákazník) nemá nárok na vrátenie platieb za služby, ktoré v rámci zájazdu nečerpal vlastnou vinou a ak sa nezúčastní na zájazde v dôsledku toho, že nesprávne uviedol údaje v Zmluve o obstarávaní zájazdu, ak sa nedostaví v určený deň a hodinu na miesto odchodu zájazdu.
6. Objednávateľ (Zákazník) berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň určený predovšetkým na prepravu a transfer, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú za neopodstatnené.
7. Ustanovenia článku V týchto Obchodných podmienkach platia primerane. CK DAKA je zbavená zodpovednosti za škodu spôsobenú odstúpením od zmluvy alebo porušením povinností, ak preukáže, že túto škodu nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená:
a) zákazníkom, 
b) treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu,
c) udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. 

VI. Odstúpenie od Zmluvy o obstaraní zájazdu, zmluvné pokuty
1. Zákazník má právo na odstúpenie od Zmluvy o obstaraní zájazdu a vrátenie zaplatenej ceny alebo zálohy za zájazd bez akejkoľvek zmluvnej pokuty v prípade:
a) zrušenia zájazdu CK DAKA,
b) podľa ustanovení § 741e a nasl. Občianskeho zákonníka.
2. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy o obstaraní zájazdu Zákazník spíše formou záznamu na predajnom mieste, kde si služby zakúpil, alebo ho na toto predajné miesto zašle doporučenou poštou, prípadne iným preukázateľným spôsobom (táto možnosť nie je prípustná, ak do začatia zájazdu zostáva menej ako (7) sedem dní). Účinky odstúpenia od Zmluvy o obstaraní zájazdu nastávajú dňom spísania záznamu, prípadne dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, kde si Zákazník služby zakúpil.
3. CK DAKA môže pred nástupom na zájazd alebo počas priebehu zájazdu s okamžitou platnosťou odstúpiť od Zmluvy o obstaraní zájazdu v nasledovných prípadoch:
a) z dôvodu zrušenia zájazdu;
b) z dôvodu porušenia povinností Zákazníkom, ktoré boli zmluvne dohodnuté; za porušenie povinností Zákazníka sa považuje aj také jeho konanie, ktorým vážne narušuje priebeh zájazdu alebo ohrozuje alebo poškodzuje ostatných účastníkov zájazdu, resp. pokiaľ Zákazník vážnym spôsobom naruší právne predpisy SR alebo právne predpisy hostiteľskej krajiny. Zákazníkovi v takom prípade nevzniká nárok na vrátenie alikvotnej čiastky z ceny služieb, ktoré neboli čerpané, a ďalej je Zákazník povinný uhradiť CK DAKA náklady spojené so spiatočnou dopravou.
4. CK DAKA je oprávnená zájazd zrušiť nasledovných prípadoch:
a) ak nebol dosiahnutý minimálny počet účastníkov pre zájazd, kde sa minimálny počet účastníkov vyžaduje,
b) z dôvodov pôsobenia tzv. vyššej moci, t. j. takých, ktoré CK DAKA nemohla žiadnym spôsobom ovplyvniť ani pri vynaložení všetkého úsilia, najmä z dôvodov živelných pohrôm, nepriaznivej politickej situácie alebo teroristických útokov v oblasti konania zájazdu. V prípade prerušenia cesty z dôvodu vyššej moci je CK DAKA povinná urobiť opatrenia na zabezpečenie dopravy cestujúcich naspäť. Dodatočné náklady s tým spojené potom nesú obe strany rovnakým dielom.
c) z iných Zákazníkovi preukázateľných dôvodov, na základe ktorých nemožno od cestovnej kancelárie spravodlivo požadovať zabezpečenie uskutočnenia alebo ďalšieho priebehu zájazdu.
5. Zákazník môže písomne oznámiť, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Zákazník tak môže urobiť len v určenej lehote a oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového zákazníka, že súhlasí s uzatvorenou Zmluvou o obstaraní zájazdu a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva zákazníkom. Pôvodný zákazník a nový zákazník spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny a úhradu nákladov, ktoré CK DAKA v súvislosti so zmenou zákazníka vzniknú. Uvedené poplatky sa vzťahujú aj na možnosť zmeny termínu zájazdu, v prípade, ak je táto zmena schválená zo strany CK DAKA.
a) ak Zákazník požadované zmeny oznámi CK DAKA viac ako 30 dní pred zájazdom, bude týmto zmenám (pokiaľ to bude možné) vyhovené za poplatok vo výške 5,- € za každú zmenu, keďže takéto úkony sú spojené s preukázateľnými nákladmi, ktoré by inak musela znášať CK DAKA,
b) ak Zákazník požadované zmeny oznámi CK DAKA viac ako 10 dní pred zájazdom, bude týmto zmenám (pokiaľ to bude možné) vyhovené za poplatok vo výške 10,- € za každú zmenu, keďže takéto úkony sú spojené s preukázateľnými nákladmi, ktoré by inak musela znášať CK DAKA,
c) ak Zákazník požadované zmeny oznámi CK DAKA menej ako 10 dní pred zájazdom, bude týmto zmenám (pokiaľ to bude možné) vyhovené za poplatok vo výške 15,- € za každú zmenu, keďže takéto úkony sú spojené s preukázateľnými nákladmi, ktoré by inak musela znášať CK DAKA.
Uvedené platí len na autobusové zájazdy a zájazdy s vlastnou dopravou, pri leteckých zájazdoch je letenka kupovaná na meno a preto poplatok za zmenu bude vypočítaný individuálne na základe žiadosti klienta (pri leteckých zájazdoch ide najčastejšie o sumu 150 € za každú zmenu).
6. Pri odstúpení od Zmluvy o obstaraní zájazdu je Zákazník povinný zaplatiť nasledujúcu zmluvnú pokutu, príp. storno poplatky:
A. Pred začiatkom čerpania služieb (zo strany Zákazníka):
a) Objednávateľ (Zákazník) má právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb od Zmluvy o obstaraní zájazdu odstúpiť (článok VI, bod 2). V prípade, že Objednávateľ (Zákazník) zruší účasť na zájazde, je povinný uhradiť Obstarávateľovi nasledujúce stornopoplatky, pričom výška stornopoplatku sa vypočíta z ceny zájazdu celkom (vrátane príplatkov bez cestovného poistenia), na základe doby, ktorá zostáva do stanoveného termínu nástupu na zájazd.
Výška storno poplatkov:
- 45 a viac kalendárnych dní pred začatím zájazdu 25 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
- 44 až 34 kalendárnych dní pred začatím zájazdu 35 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
- 34 až 24 kalendárnych dní pred začatím zájazdu 50 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
- 24 až 15 kalendárnych dní pred začatím zájazdu 70 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
- 14 až 7 kalendárnych dní pred začatím zájazdu 80 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
- 6 a menej kalendárnych dní pred začatím zájazdu 100 % z vopred stanovenej ceny objednaných služieb.
V prípade stornovania zájazdu, ktorého súčasťou je letenka, prípadne lodný lístok, je výška stornopoplatku 100 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb.
b) pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od Zmluvy o obstaraní zájazdu, tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní,
c) v prípade, že Objednávateľ (Zákazník) nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu za nečerpané služby.
B. Pred začiatkom čerpania služieb (zo strany CK DAKA):
a) v prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú CK DAKA poskytnúť zájazd alebo služby podľa uzavretej Zmluvy o obstaraní zájazdu, je CK DAKA povinná zabezpečiť ich zmenu alebo ich zrušiť, pričom je povinná oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu Objednávateľovi (Zákazníkovi).

VII. Reklamácia poskytnutých služieb a zodpovednosť za škody
1. V prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako pôvodne v Zmluve o obstaraní zájazdu dohodnutej úrovni, vzniká Zákazníkovi nárok na odstránenie chybne poskytovanej služby a právo na reklamáciu.
2. Zákazník je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne po jej zistení, najneskôr však do (3) troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa Zmluvy o obstaraní zájazdu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK DAKA tak, aby mohla byť vykonaná okamžitá náprava. Poverený zástupca CK DAKA je oprávnený sťažnosti prijímať a operatívne ich riešiť. O uplatnení práva na odstránenie nedostatkov resp. chybne poskytnutej služby je potrebné s delegátom vyhotoviť písomný záznam. Zákazník je povinný poskytovať CK DAKA maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil. Klient berie na vedomie a súhlasí, že podpísaný písomný záznam nie je reklamáciou v zmysle §741i ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak cestovná kancelária nezabezpečí nápravu namietaných služieb, klient má nárok uplatniť si reklamačné právo.
3. Reklamácia musí spĺňať všetky všeobecné a osobitné náležitosti právneho úkonu vymedzené v §34 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a musí byť podaná najneskôr do (3) troch mesiacov od skončenia zájazdu. . Zákazník uplatňuje reklamáciu písomne, elektronickou poštou na adrese info@ckdaka.sk alebo osobne v mieste podnikania. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CK DAKA povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do (30) tridsať dní od prijatia reklamácie.
4. CK DAKA je zbavená zodpovednosti za škodu, spôsobenú porušením jej povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od Zmluvy o obstaraní zájazdu, ak škodu nezavinila ona ani jej zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená:
a) Zákazníkom,
b) treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb,
c) udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídaných okolností.
5. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný výlet zadarmo či darček zadarmo.
6. CK DAKA rovnako nie je povinná uhradiť Zákazníkovi také ním uplatňované škody a majetkové ujmy, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovňou na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, a ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia vyslovene vyňaté.
7. CK DAKA nenesie žiadnu zodpovednosť za služby, ktoré nie sú súčasťou zájazdu podľa Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo ktoré si zákazník počas zájazdu sám objedná nad rámec Zmluvy o obstaraní zájazdu, a ktoré budú poskytnuté zo strany tretích osôb.
8. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi výlučne príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.
9. Zákazník je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov Slovenskej republiky ako aj predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny, do ktorej cestuje, resp. cez ňu tranzituje. CK DAKA nenesenie zodpovednosť za prípadné problémy vzniknuté neudelením víza alebo chybnými úkonmi zákazníka.
10. Pri riešení reklamácie je Zákazník povinný poskytovať CK DAKA maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.
11. Pri posudzovaní počtu dní dovolenky, Záujemca berie na vedomie, že prvý a posledný deň je vyhradený na striedanie a prepravu klientov a nie k vlastnej dovolenke. Odlet, tiež i prílet sa môže uskutočniť v ktorúkoľvek dobu počas dňa, ako v ranných, tak i v nočných hodinách. Preto reklamácie týkajúce sa „skrátenia“ dĺžky pobytu sa z uvedených dôvodov považujú za neopodstatnené.

VIII. Práva a povinnosti Zákazníka (Objednávateľa)
Práva Zákazníka (Objednávateľa):
1. Zákazník má právo na riadne poskytnutie potvrdených a zaplatených služieb. Pokiaľ bez zavinenia organizátora Zákazník dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na ich náhradu.
2. Zákazník má právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa ceny a programu zájazdu a objednaných služieb, ktoré sú CK DAKA známe, ako i oboznámenie so zmenami, o ktorých sa CK DAKA neskôr dozvedela.
3. Zákazník má právo odstúpiť od Zmluvy o obstaraní zájazdu kedykoľvek pred zahájením čerpania služieb podľa článku VI. týchto Obchodných podmienok.
4. Zákazník má právo na reklamáciu nedostatkov a zároveň náležité vybavenie reklamácie podľa článku VII. týchto Obchodných podmienok.
5. Zákazník má právo na ochranu údajov, ktoré uvádza v Zmluve o obstaraní zájazdu (Objednávke) a ostatných dokladoch, pred nepovolanými osobami súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
6. Zákazník má právo písomne oznámiť CK DAKA, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, uvedená v tomto oznámení, pričom takéto oznámenie môže Zákazník urobiť v zmysle ustanovení v čl. VI. bod 5) Obchodných podmienok. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového Zákazníka s uzatvorenou Zmluvou o obstaraní zájazdu a prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo ktoré sú podmienkou na čerpanie objednaných služieb. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva Zákazníkom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného Zákazníka, pričom spolu s ním spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu alebo objednaných služieb, ako i úhradu nákladov, ktoré CK DAKA v súvislosti so zmenou Zákazníka vzniknú. V prípade neuhradenia ceny za objednané služby alebo nákladov, súvisiacich so zmenou Zákazníka, platí článok II. bod 8) týchto Obchodných podmienok. Uvedené sa vzťahuje len na tie prípady, keď zmenu Zákazníkov je CK DAKA schopná zabezpečiť, v opačnom prípade CK DAKA písomne upozorní na nemožnosť zmeny pôvodného Zákazníka.
7. Zákazník má právo na obdŕžanie dokladu o povinnom zmluvnom poistení proti insolventnosti CK DAKA pre prípad jej úpadku, ktorý obsahuje všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 170/2018 Z.z. a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa na objednané služby táto povinnosť vzťahuje.
8. Zákazník má právo na podrobné informácie k zájazdu, ktoré musí dostať najneskôr (7) sedem dní pred začiatkom zájazdu, pokiaľ Zmluvu uzavrel najneskôr (7) sedem dní pred začiatkom zájazdu inak pri uzavretí Zmluvy. Podrobné informácie k zájazdu a doklady budú poslané na e-mail, ktorý klient uviedol v Zmluve.
9. Zákazník má právo byť včasne oboznámený s prípadnými zmenami programu, rozsahu služieb a ceny

Povinnosti Zákazníka (Objednávateľa):
1. Zákazník je povinný poskytnúť CK DAKA potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v zmluve o zájazde vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky CK DAKA a pravdivo uviesť všetky osobné údaje a skontrolovať si správnosť týchto údajov ako v Zmluve, tak v dokumentoch zaslaných cestovnou kanceláriou. V prípade chybne poskytnutých či uvedených údajov v dokumentoch, je potrebné o tom bezodkladne informovať cestovnú kanceláriu.
2. Zákazník je povinný zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto Obchodných podmienok.
3. Zákazník je povinný mať alebo zabezpečiť si platný cestovný doklad podľa požiadaviek destinácie, do ktorej plánuje c CK DAKA vycestovať.
4. Zákazník je povinný v prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu alebo objednaných služieb oznámiť bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote písomne svoje stanovisko CK DAKA.
5. Zákazník je povinný prevziať od CK DAKA všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplatených služieb a skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených.
6. Zákazník je povinný pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami oznámenými CK DAKA alebo jej zástupcami v SR alebo v zahraničí, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si všetky potrebné cestovné doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie služieb (pas, víza, doklady o poistení, očkovanie...).
7. Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu CK DAKA resp. prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia alebo osôb zabezpečujúcich prepravné služby a dodržiavať stanovený program zájazdu a príslušné právne predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu, v prípade ich porušenie alebo pri závažnom narušovaní programu zájazdu alebo čerpania služieb je CK DAKA (požitím alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok alebo iným svojím konaním Zákazník ohrozuje alebo ruší priebeh a program zájazdu či pobytu, ohrozuje život alebo zdravie iných osôb, alebo spôsobuje alebo hrozí, že spôsobí škodu na zdraví alebo majetku alebo iným závažným spôsobom porušuje právne predpisy ) oprávnená odoprieť Zákazníkovi ich poskytnutie alebo Zákazníka vylúčiť, čím Zákazník stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu.
8. Zákazník je povinný zdržať sa konania a správania, ktoré by mohlo ohrozovať, poškodzovať, obmedzovať alebo odpudzovať ostatných účastníkov zájazdu a dodržiavať program zájazdu a neohrozovať jeho priebeh nevhodným správaním, neskorým príchodom alebo nedostavením sa na miesto odjazdu , transferu bez včasného informovania delegáta o tejto skutočnosti.
9. Zákazník je povinný niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním počas zájazdu alebo čerpania služieb v dopravnom prostriedku, v ubytovacom zariadení alebo inej osobe spôsobil.
10. Zákazník je povinný zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas celej doby zájazdu, podobne zaistiť sprievod a potrebný dohľad aj u osôb, ktorých zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje.
11. Zákazník je povinný uhradiť všetky náklady a škody vzniknuté v súvislosti s jeho vylúčením z účasti na zájazde v prípade, ak svojim konaním ohrozil alebo rušil priebeh alebo program zájazdu, alebo závažným spôsobom porušil právne predpisy, poškodil cudzí majetok a práva ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb a CK DAKA.
12. Zákazník je povinný dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase so všetkými dokladmi.

IX. Práva a povinnosti CK DAKA:
Práva CK DAKA: 
1. CK DAKA má právo na odstúpenie od Zmluvy o obstaraní zájazdu s Objednávateľom (Zákazníkom), ktorý svojim správaním a konaním znemožňuje realizáciu zájazdu podľa vopred dohodnutých podmienok alebo ohrozuje bezpečnosť ostatných účastníkov zájazdu. CK DAKA má v takýchto prípadoch nárok na náhradu škody spôsobenej Objednávateľom (Zákazníkom). Objednávateľ (Zákazník) v takýchto prípadoch nemá nárok na náhradu neposkytnutých resp. nečerpaných služieb.
2. CK DAKA má právo na zmenu termínu zájazdu prípadné úplné zrušenie termínu, ak sa nenazbiera dostatočný počet osôb na jeho realizáciu ako aj v prípadoch udalostí spôsobených vyššou mocou, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností, ktoré znemožňujú či zásadným spôsobom obmedzujú realizáciu alebo dokončenie zájazdu.
3. CK DAKA má právo na zmenu hotela, autobusu alebo iných okolností zájazdu za také, ktoré sú v rovnakej úrovni (rovnaký štandard) ako už sľúbené služby.
4. V prípade dvoch alebo viacerých autobusov počas jedného termínu má CK DAKA právo presúvať zákazníkov medzi jednotlivými autobusmi, aj keď sa tým môže zmeniť hotel či autobus. prípadne miesto nástupu, ak je to z prevádzkových dôvodov nevyhnutné, za podmienok uvedených v čl. V Obchodných podmienok.
5. CK DAKA má právo zmeniť čas i miesto odletu/príletu, ak je to z prevádzkových dôvodov nevyhnutné.
6. CK DAKA má právo jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde
a) k zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok;
b) k zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu;
c) v prípade zmeny kurzu eura použitého na stanovenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu. Cestovná kancelária je oprávnená zvýšiť cenu za zájazd o sumu zodpovedajúcu skutočným nákladom spojených s potrebou zvýšenia ceny zájazdu.

Povinnosti CK DAKA: 
1. CK DAKA je povinná mať uzatvorenú Zmluvu o poistení proti insolventnosti CK DAKA pre prípad jej úpadku.
2. CK DAKA je povinná pred uzatvorením Zmluvy o obstaraní zájazdu presne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe, a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.
3. CK DAKA je povinná najneskôr (5) dní pred začatím zájazdu poskytnúť Objednávateľovi (Zákazníkovi) všetky informácie potrebné k účasti na zájazde a všetky doklady, ktoré potrebuje Objednávateľ (Zákazník) na poskytnutie obstarávaných služieb. Ak sa Zmluva o obstaraní zájazdu uzatvorí v čase kratšom ako 5 dní pred začatím zájazdu, poskytne CK DAKA tieto informácie a doklady Objednávateľovi (Zákazníkovi) pri objednávke zájazdu. Zrealizovaná platba za zájazd nebude vrátená, ak sa Objednávateľ (Zákazník) nezúčastnil zájazdu napr. v dôsledku chybne udaných údajov v Zmluve o obstaraní zájazdu (Objednávke), pokiaľ sa nedostavil v pokynoch na zájazd v určený termín a miesto odchodu, alebo bol vrátený z colného pásma pre nedodržanie pasových, colných, devízových a iných predpisov.
4. CK DAKA je povinná odovzdať Objednávateľovi (Zákazníkovi) doklady týkajúce sa poistenia insolventnosti CK DAKA aj komplexného poistenia Objednávateľa (Zákazníka), avšak len v prípade jeho uzatvorenia prostredníctvom CK DAKA.
5. CK DAKA nie je povinná poskytnúť Zákazníkovi plnenia nad rámec vopred písomne potvrdených a zaplatených služieb.

X. Podmienky účasti na zájazde
1. Platný identifikačný doklad (cestovný pas alebo občiansky preukaz). CK DAKA odporúča Zákazníkom informovať sa o platnosti pasu pri vycestovaní do tej ktorej krajiny na Ministerstve zahraničných veci SR.
2. Každý Zákazník preberá na seba počas celej doby trvania zájazdu osobnú, materiálnu a morálnu zodpovednosť.
3. Každý Zákazník sa zaväzuje nepoškodiť a neznečistiť dopravný prostriedok, hotelovú izbu a ani iné veci, ktoré nie sú v jeho vlastníctve. Vzniknuté mimoriadne dodatočné náklady na odstránenie spôsobených škôd alebo znečistenia dopravného prostriedku alebo hotelovej izby nad rámec bežnej prevádzky (predovšetkým zvratky a pod.) je povinný nahradiť v plnej výške.
4. Každý Zákazník zájazdu dodrží určené časové termíny odchodu autobusu. Nedodržaním určených časových termínov preberá každý účastník zájazdu na seba celú zodpovednosť za vyplývajúce problémy a komplikácie vrátane náhrady spôsobených škôd. Rovnako každý účastník rešpektuje prísny zákaz prepravy akýchkoľvek omamných látok, alebo akýchkoľvek látok, ktoré sú v danej krajine zakázané.
5. Každý Zákazník sa zaväzuje dodržovať platný právny poriadok SR ako aj komunitárne právo a medzinárodné zmluvy, ktorými je SR viazaná.

XI. Povinné zmluvné poistenie proti insolventnosti CK DAKA

1. Cestovná kancelária DAKA, s. r. o. má v zmysle zákona č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v platnom znení uzatvorené povinné zmluvné poistenie zájazdu (poistenie insolventnosti) pre prípad úpadku u poisťovacej spoločnosti UNIQA poisťovňa, a.s. Na základe toho Objednávateľovi (Zákazníkovi) vzniká právo na poistné plnenie, ak CK DAKA z dôvodu úpadku:
a) neposkytne Objednávateľovi (Zákazníkovi) dopravu z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je táto súčasťou objednaných a zaplatených služieb,
b) nevráti Objednávateľovi (Zákazníkovi) zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
c) nevráti Objednávateľovi (Zákazníkovi) rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý z časti.
2. Povinné zmluvné poistenie je zahrnuté v cenách všetkých zájazdov, ktoré sú ponúkané CK DAKA.

XII. Alternatívne riešenie sporov
Zákazník má právo požiadať CK DAKA o nápravu v prípade, ak sa domnieva, že cestovná kancelária porušila jeho práva alebo nevybavila reklamáciu k spokojnosti klienta. Ak CK DAKA na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedala zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedala viac ako (30) tridsať dní klient môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov (ďalej ako „ Zákon“).
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s CK DAKA je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. 
Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je kupujúcemu k dispozícii na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s) alebo každého subjektu alternatívneho riešenia sporov alebo v Prílohe č. 1 Zákona. K návrhu kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
Návrh Zákazníka na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 ods. 3) zákona 391/2015 Z.z. obsahovať:
a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b) presné označenie cestovej kancelárie,
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d) označenie, čoho sa Zákazník ako spotrebiteľ domáha,
e) dátum, kedy sa Zákazník ako spotrebiteľ obrátil na cestovnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
Prostredníctvom SARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom ( kupujúcim) a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20,- EUR. Návrh na začatie konania u ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 zákona 391/2015 Z.z, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona 391/2015 Z.z. ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, maximálne však do výšky 5,- EUR s DPH. 
Podrobný obsah návrhu je uvedený v § 2 Zákona. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
Zákazník je oprávnený použiť na riešenie svojich sporov platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Zákazník pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažností. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho sporov online. Zákazník môže priložiť dokumenty na podporu svojich sťažností. Subjekt ARS môže požadovať od klienta úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na alternatívne riešenia sporu príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd.

XIII. Ochrana osobných údajov zákazníkov
1. Zákazník je uzrozumený s tým, že CK DAK je oprávnená na účely plnenia zmluvy o zájazde ako aj  za účelom plnenia zákonných povinností spracovávať jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v ods. 5 tohto článku. Všetky osobné údaje budú uložené len po dobu ustanovenú zákonom, prípadne po dobu nevyhnutne nutnú.
2. Na účely plnenia zmluvy o zájazde budú informácie uvedené v článku XIII. v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté tiež dodávateľom CK DAKA uvedeným v dokumentoch, ktoré má zákazník k dispozícii (najmä hotely, prepravné spoločnosti, delegáti, ...). Ak sa zájazdová destinácia nachádza mimo krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru, berie zákazník na vedomie, že osobné údaje zákazníka budú poskytnuté príjemcom osobných údajov v tejto tretej krajine (najmä hotely) či iné tretej krajine (najmä letecké spoločnosti). Informácie o tom, či existuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranej ochrane dát a ďalej informácie o vhodných zárukách ochrany osobných údajov pri odovzdaní osobných údajov do tretej krajiny poskytne CK na písomnú žiadosť zákazníka (právo na informovanie  o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia týkajúcich sa prenosu).
3. Zákazník berie na vedomie, že CK DAKA je v rozsahu a za podmienok ustanovených platnými právnymi predpismi povinná predať osobné údaje zákazníka na účely stanovené zákonom.
4. Identifikačné údaje spracovateľa osobných údajov
Obchodný názov: Cestovná kancelária DAKA, s.r.o
Sídlo: Veterná 43, 931 01 Šamorín, SR
Registrácia: Obch. reg. OS Trnava, oddiel Sro, vložka č.:37330/T
IČO: 47550783
Štatutárny zástupca: David Gavaľa, konateľ
5. Zoznam osobných údajov: Záujemca súhlasí s tým, že prostredníctvom oprávnených osôb, CK DAKA môže v závislosti od účelu a právneho základu, spracúvať nasledovné osobné údaje a za týmto účelom Záujemca oznámi CK DAKA:
• meno, priezvisko, titul,
• dátum narodenia,
• štátna príslušnosť (ak je to nevyhnutné),
• trvalé bydlisko resp. prechodné bydlisko,
• e-mail,
• mobil,
• rodné číslo (v prípade poistnej zmluvy) 
6. Účel spracovania osobných údajov
CK DAKA týmto oznamuje Zákazníkom, že v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, je účelom spracúvania osobných údajov zabezpečenie funkčnosti jednotlivých agend v informačných systémoch osobných údajov CK DAKA, ktorý môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v súlade s právnym základom a za účelom:
• plnenia povinností cestovnej kancelárie vyplývajúcich z cestovnej zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán alebo kde je dotknutá osoba konajúcou v mene Zmluvnej strany;
• plnenia povinností cestovnej kancelárie vyplývajúcich z poistnej zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán alebo kde je dotknutá osoba konajúcou v mene Zmluvnej strany;
• výkonu marketingovej činnosti prostredníctvom pošty a e-mailu;
• vystavenie daňového dokladu; 
• identifikácia Zákazníka;
• predzmluvné vzťahy;
• Potvrdenie plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi (napr. podľa Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č.161/2011 Z.z. a pod.);
7. Zákazník poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie so Zákazníkom. Bez ich poskytnutia CK DAKA nemôže zabezpečiť riadne plnenie Zmluvy so Zákazníkom. V takomto prípade nie je možné so Zákazníkom Zmluvu uzavrieť. Zákazník udeľuje CK DAKA tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov Zákazníka. CK DAKA po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Zákazníka. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote (1) jedného mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Zákazníkom CK DAKA.
8. Zákazník má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje e-mailom na info@ckdaka.sk.
9. CK DAKA vyhlasuje, že v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v bode 3. týchto Obchodných podmienok.
10. CK DAKA vyhlasuje, že v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
11. CK DAKA vyhlasuje, že v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
12. Zákazník berie na vedomie, že ako subjekt údajov má najmä tieto práva:
1. Požadovať od CK DAKA informáciu či sa jeho osobné údaje spracovávajú  a ak áno má právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa jeho osoby, ich opravu alebo vymazanie, popr. požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov, vznášať námietky proti spracovaniu osobných údajov, ako aj práva na prenosnosť údajov.
2. Požadovať, aby CK DAKA  obmedzila spracovanie jeho osobných údajov, ak
  (I) popiera presnosť svojich osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby CK DAKA  overila presnosť jeho osobných údajov;
  (II) spracovanie jeho osobných údajov bolo protiprávne, ale nepožiada o vymazanie osobných údajov, ale o obmedzenie ich použitia;
  (III) CK DAKA  už nepotrebuje jeho osobné údaje pre účely spracovania, ale zákazník ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu svojich nárokov; alebo
  (IV) Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie  alebo práva členského štátu, ktorému CK DAKA  podlieha,
  (V) vzniesol námietku proti spracovaniu, a to do doby než budú overené, či oprávnené dôvody CK DAKA  prevažujú nad jeho oprávnenými dôvodmi. Ak bolo obmedzené spracovanie jeho osobných údajov, môžu byť jeho údaje spracované, s výnimkou uloženia, iba s jeho súhlasom. Toto právo  sa  nemusí  uplatniť, ak    splnené podmienky v čl. 17  Nariadenia, napríklad  ak  je  spracúvanie potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

V takýchto prípadoch vykoná CK DAKA  posúdenie, či oprávnené záujmy CK DAKA  prevažujú nad dôvodmi, ktoré zákazník uviedol vo svojej námietke.
3. Právo, aby CK DAKA oznámila všetky opravy, výmazy a obmedzenia spracovania jeho osobných údajov svojim dodávateľom, hlavne hotelom a leteckým spoločnostiam, ktorí taktiež spracovávajú jeho osobné údaje, ak sa to neukáže ako nemožné alebo to nevyžaduje neprimerané úsilie.
4. Získať od CK DAKA kedykoľvek potvrdenie, že jeho osobné údaje sú spracovávané, a ak je to tak, je CK DAKA povinná mu na požiadanie poskytnúť nasledujúce informácie a vydať mu o nich kópiu spracúvaných osobných údajoch:
  (I) účel spracovania;
  (II) kategórie dotknutých osobných údajov, ktoré spracováva,
  (III) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým moje osobné údaje boli alebo budú sprístupnené;
  (IV) plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak ju nie je možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby;
  (V) existencia práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa zákazníka alebo obmedzenie ich spracovania a namietať proti tomuto spracovaniu;
  (VI) právo podať sťažnosť u dozorného úradu;
  (VII) ak sa osobné údaje nezískali od zákazníka ako dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
  (VIII) skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.
5. Získať svoje osobné údaje, ktoré CK DAKA spracováva, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a tieto môžem odovzdať inému správcovi, ak (I) je spracovanie osobných údajov zákazníka založené na súhlase so spracovaním osobných údajov; alebo (II) spracovanie sa vykonáva automatizovane. Toto právo však nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
6. Ak bude zákazník požadovať aby CK DAKA jeho osobné údaje  preniesla priamo inému správcovi a k je to možné, odovzdá CK DAKA  ako správca osobných údajov osobné údaje zákazníka inému správcovi a na tieto účely bude CK DAKA od zákazníka  potrebovať kontaktné údaje nového správcu (e-mail a telefónne číslo).
7. V prípadoch, ktoré stanovuje Nariadenie v čl. 18, má zakazník právo požiadať, aby CK obmedzila spracuvanie jeho osobných údajov spôsobom,  ktorý upravuje Nariadenie.
8. Právo, aby CK DAKA oznámila zákazníkovi:
  a) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
  b) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
13. Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 15. Zákazník oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:
1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,
6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu Zákazníka.
14. Právo Zákazníka podľa ods.13. bodu 3 a 4 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Zákazníka, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
15. Zákazník na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u CK DAKA namietať voči
1/ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy Zákazníka na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy Zákazníka na účely priameho marketingu.
16. Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u CK DAKA o kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
17. Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u CK DAKA kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu CK DAKA, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Zákazník má právo žiadať CK DAKA o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom CK DAKA je povinný žiadosti Zákazníka vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje Zákazníka v lehote spravidla najneskôr do (30) tridsať dní odo dňa doručenia žiadosti. Zákazník nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Zákazníka, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov CK DAKA vydala rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke Zákazníka, alebo ak CK DAKA na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Zákazníka.
18. Ak Zákazník uplatní svoje právo
1/ písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom Zákazník doručí písomne najneskôr do (3) troch dní odo dňa jej odoslania,
2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Zákazníka; kópiu zápisnice je CK DAKA povinná odovzdať Zákazníkovi,
3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať CK DAKA bez zbytočného odkladu.
19. Ak Zákazník nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
20. Žiadosť Zákazníka podľa bodu 10. ods. 2) vybaví CK DAKA bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie Zákazníkovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
21. Obmedzenie práv Zákazníka podľa bodu 11. CK DAKA bez zbytočného odkladu písomne oznámi Zákazníkovi a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
22. CK DAKA vyhlasuje, že v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov nespracúva osobné údaje Zákazníka na účely uvedené v bode 3. týchto podmienok prostredníctvom sprostredkovateľov.
23. Zoznam tretích strán , ktorým budú osobné údaje poskytnuté: CK DAKA poskytuje osobné údaje Zákazníka tretím stranám, ak povinnosť poskytnúť osobné údaje ukladá CK DAKA všeobecne záväzný predpis, ak je poskytnutie osobných údajov dohodnuté medzi CK DAKA a Zákazníkom alebo tretím stranám príp. okruhu tretích strán, s ktorými má CK DAKA uzatvorenú obchodnú zmluvu, najmä však: poisťovňa UNIQA, ďalej subjektom, s ktorými má CK DAKA uzatvorené zmluvy o spolupráci, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o poskytovaní právnych služieb, zmluvy o doprave, ako aj zmluvy s dodávateľmi rezervačného a iného informačného systému v súvislosti s ich prevádzkou a vývojom.
24. Zákazník zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu, najmä však do krajín, ktoré podľa rozhodnutia Európskej komisie1 zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.CK DAKA sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Zákazník udeľuje CK DAKA tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Zákazník odvolať kedykoľvek formou emailu na info@ckdaka.sk. Súhlas zanikne v lehote (1) jedného mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Zákazníka CK DAKA.
25. Zákazník pri odoslaní podpísaní Zmluvy vyjadruje osobitne aj svoj súhlas s tým, aby mu CK DAKA zasielala formou e-mailov alebo SMS správy o činnosti, ponukách a akciách. Zákazník môže kedykoľvek formou e-mailu zaslaného na adresu info@ckdaka.sk odvolať tento separátny súhlas s tým, aby mu CK DAKA predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách CK DAKA bez toho, aby bol akýmkoľvek spôsobom ovplyvnená alebo zmarená možnosť uskutočniť uzavretie Zmluvy medzi CK DAKA a Zákazníkom podľa týchto Obchodných podmienok. Súhlas zanikne v lehote (1) jedného mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Zákazníka CK DAKA.
26. CK DAKA poskytnuté osobné údaje nezverejňuje.
27. Zákazník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy má právo  podať sťažnosť u dozorného orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore s Nariadením. Miestne príslušným dozorným orgánom je najmä: Úrad na ochranu osobných údajov SR,  Hraničná 12,  820 07  Bratislava  27, SR, https://dataprotection.gov.sk/uoou/. Ak Zákazník osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa Zákona, môže uplatniť blízka osoba

XIV. Záverečné ustanovenia
1. Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom 16. 02. 2022.
2. Všetky údaje uvedené v katalógu majú informatívny charakter a vychádzajú zo stavu známeho ku dňu zadania katalógu do tlače.
3. Tieto Obchodné podmienky pre účasť na zájazdoch organizovaných CK DAKA sú súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo Zmluvy o obstaraní zájazdu pre skupinovú klientelu.
4. Obstarávateľ zájazdu nenesie zodpovednosť za následky, ktoré postihnú klienta, ak ich nebude rešpektovať.

Súhlas zákazníka so spracovaním osobných údajov
Súhlasím, aby moje osobné údaje, vrátane rodného čísla, uvedené v tejto zmluve spracovala CK DAKA v súlade so znením zákona 18/2018 Z. z. o osobných údajoch platnom znení. Podpísaním Zmluvy o obstaraní zájazdu udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v Zmluve o obstaraní zájazdu, ako aj ňou určeným osobám, za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú na zabezpečenie práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi Objednávateľom (Zákazníkom) a CK DAKA, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK DAKA. a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny pobytu za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre Zákazníka. 

Vyššie uvedené vyhlásenie a súhlas Zákazníka udeľuje aj v mene ostatných účastníkov zájazdu, a to na základe zákona, resp. ich písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. Zákazník zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzatvorenia Zmluvy o obstaraní zájazdu. 

Pri spracovaní osobných údajov je CK DAKA povinná dbať na to, aby zachovávala mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch osôb v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov i bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť osobných údajov, taktiež je povinná dbať na to, aby zákazník neutrpel ujmu svojich práv, najmä na práve o zachovaní ľudskej dôstojnosti a dbať na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do jeho súkromného a osobného života. Táto povinnosť platí do doby, keď sa chránený údaj stane verejne známym alebo do chvíle, keď je jedna strana povinná tento údaj poskytnúť tretej osobe na základe zákona alebo táto povinnosť je uložená orgánom, ktorý je k tomu splnomocnený zákonom. CK DAKA sa zaväzuje túto povinnosť dodržiavať aj po skončení zmluvného vzťahu s Objednávateľom (Zákazníkom).

Nájdite si spolucestujúceho

Cestovná kancelária DAKA realizuje zájazdy do nasledovných krajín